Missie

WetenschapNederland is de Nationale Vergadering van Wetenschap en vormt het representatief lichaam voor de wetenschap in Nederland.

Een goed functionerende vergadering kan op den duur uitgroeien tot een Derde Kamer in het Nederlands parlement, samen met de Eerste Kamer (Senaat) en de Tweede Kamer (Volksvertegenwoordiging). De Trias Politica kent de scheiding der machten in de Uitvoerende, Wetgevende, en Gerechtelijke Machten. Een Tessares Politica kent ook de Wetenschappelijke Macht (kennis is macht, epistemische macht), gevormd door een Economisch Hof dat toeziet op de overheidsbegroting, en de Nationale Vergadering van Wetenschap die als een derde kamer toeziet op onderwerpen die ruimer zijn dan de overheidsbegroting.

Onder wetenschap verstaan we hier de empirische wetenschappen en de geesteswetenschappen, alsook de toegepaste wetenschappen en het onderzoek van toepassingen door ingenieurs en dergelijke. Universitaire opleidingen voor rechten en medicijnen zijn vooral beroepsopleidingen maar vallen onder de wetenschap voorzover er sprake is van geesteswetenschap of toegepaste wetenschap of onderzoek van toepassingen. Wetenschappers zijn actief aan universiteiten en in onderzoeksinstellingen en soms ook bij de overheid en bij bedrijven. Ook leraren kunnen aan onderzoek doen, bijvoorbeeld aan didactiek van hun vak. Een vuistregel is dat wie in de laatste 20% van zijn of haar recente leven aan wetenschappelijke onderzoek zoals boven aangeduid heeft gedaan, en dat voor anderen heeft gedocumenteerd, bij WetenschapNederland stemgerechtigd lid kan worden. WetenschapNederland geeft hierover nadere criteria.

   
Reden Overheden en instellingen zijn al gewend om wetenschappelijk advies te zoeken. Hiervoor bestaan ook diverse raden en commissies. Het gebeurt echter ook veel te vaak dat advies niet geheel toereikend tot stand komt of verkeerd kan worden voorgesteld of selectief toegepast of dat er druk bestaat vanuit politiek of commercie of de media waardoor de fundamentele integriteit van wetenschap geschaad wordt. Er bestaan vele organisaties en verenigingen in de wetenschappelijke wereld die werken voor de verbetering en bescherming van de wetenschap, maar deze veelheid leidt ook tot versnippering en verlies aan kracht en verlies aan integratie over de verschillende onderzoeksvelden. Een Nationale Vergadering van Wetenschap is ook een feilbare instelling, want alles blijft mensenwerk, maar beoogt een beter forum to bieden zodat kwesties aan de orde kunnen worden gesteld, en zodat stellingen kunnen worden geformuleerd die door een representatief lichaaam gedragen worden. De huidige nationale academies van wetenschap in de wereld, zoals de KNAW in Nederland, blijken hiervoor te beperkt. Een nationale vergadering is beter toegerust om alle wetenschappers te vertegenwoordigen, want is direct door hen gekozen, en past procedures van wetenschap toe die deze kwaliteit bevorderen.
   
Doel Het huidige doel is om met de oprichting van de vergadering aan te vangen. Aspecten zijn:
  1. voorzien in een plek waarin informatie over de ontwikkelingen verzameld kan worden
  2. voorzien in een omgeving om hierover te spreken en vanwaaruit nieuws kan worden verspreid
  3. voorzien in een omgeving waarin het aantal leden kan groeien, met gebruik van moderne software
  4. voorzien in helderheid omtrent het verschil tussen zulk lidmaatschap (wetenschap als iets aparts) en transparantie voor het publiek (wetenschap als publieke functie), zoals de uiteindelijke nationale vergadering op den duur ook zal functioneren
  5. voorzien in het gebruik van moderne technologie om het doel te bereiken zonder verlies aan kwaliteit
  6. voorzien in financiering en verantwoording
  7. voorzien in een voorbeeld voor andere landen
   
Casus Een voorbeeld casus is Forum theorie met toepassing voor het milieu.
   
Engels Voor de huidige fase van ontwikkeling wordt gekozen om alles in het Engels te doen. Op den duur wordt wellicht het meeste in het Nederlands gedaan.